Dane organizacji

wróć

Caritas Diecezji Sosnowieckiej Dom dla Bezdomnych Noclegownia.

Nazwa organizacji: Caritas Diecezji Sosnowieckiej Dom dla Bezdomnych Noclegownia.
Forma prawna: Kościelna osoba prawna
Typ działalności: Pomoc Społeczna
Data rejestracji: 07-12-2004
KRS/rejestr: 0000222993
NIP: 644-247-70-50
Regon: 040019340
Organizacja pożytku publicznego: Tak
Adres siedziby: 41-200 Sosnowiec, ul. Wawel 19;
42-520 Dąbrowa Górnicza,
Al.Zwycięstwa 6;
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Komuny Paryskiej 3a;
42-504 Będzin, ul. Energetyczna 10;
41-200 Sosnowiec, ul. Kaliska 25.
Adres korespondencyjny: 42-520 Dąbrowa Górnicza,
Al.Zwycięstwa 6;
Tel: 32 268-92-69; 32 293-51-51
Faks:
WWW: www.sosnowiec.caritas.pl
E-mail: sosnowiec@caritas.pl
Wladze: Ks. Stefan Wyporski, Włodzimierz Dyrektor
Cele statutowe: Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych
i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości
i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Misja ogólna ponad powiatowa.

a) Do zadań Caritas należy:

- prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form
i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących,
a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów
i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;

- ochrona i promocja zdrowia;

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

- krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna
i metodyczna formacja charytatywna;

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

- działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

- wypoczynek dzieci i młodzieży;

- upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu;

- przeciwdziałanie patologiom społecznym;

- ratownictwo i ochrony ludności;

- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za granicą;

- działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej;

- działalności na rzecz mniejszości narodowej;

- promocja i organizacja wolontariatu;

- działalność w dziedzinie profilaktyki uzależnień.

b) Zadania te Caritas realizuje

w szczególności poprzez:

- organizowanie własnych struktur terenowych;

- systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy;

- spotkania i seminaria formacyjne. Tygodnie Miłosierdzia, Dni chorych,
Św. Mikołaja, Wigilii ubogich
i samotnych, Opłatka, Święconego
i innych form krzewienia miłości miłosiernej;

- organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych,oświatowych, medycznych, doradczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas;

- grupy wolontariatu Caritas,
w szczególności szkolne Kola Caritas;

- prowadzenie akcji promujących
i finansujących działalność charytatywną;

- różne formy wypoczynku dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej, dla
dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla
dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych.
Przedsięwzięcia: 2005 rok

-Świadczenie usług poprzez prowadzenie Domu dla Bezdomnych dla osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym wykluczeniem
społecznym z powodu ubóstwa, bezdomności. Udzielanie pomocy rzeczowej, żywnościowej, schronienia oraz kontynuowanie cyklu terapii
pt: Zajrzeć w glab swojej duszy. Zrozumieć siebie -67 osób bezdomnych, 16.242 osobodni, 2.577 osobodni dodatkowych.
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Caritas Diecezji Sosnowieckiej;

-Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych niezbędnych
zagrożonych bezdomnością -67 osób bezdomnych.
Wojewoda Śląski, Caritas Diecezji Sosnowieckiej;

-Prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych mężczyzn w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu - około 90 osób.
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Urząd Miasta w Sosnowcu, Caritas Diecezji Sosnowieckiej;

-Prowadzenie Domu dla Bezdomnych
w Bedzinie-około 77 osób.
Urząd Miasta w Będzinie, Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

2006 rok

-Zabezpieczenie niezbędnych potrzeb życiowych osobom bezdomnym z Dąbrowy Gómiczej - prowadzenie Domu dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej
- 77 osób bezdomnych, 15.401 osobodni pobytu i żywienia; 2.431 osobodni osoby dodatkowe żywienia.
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Caritas Diecezji Sosnowieckiej;

-Budowanie systemu wsparcia na rzecz osób bezdomnych znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej - 41 osób bezdomnych, Wojewoda Śląski, Caritas Diecezji Sosnowieckiej;

-Wszyscy dla Wszystkich - Festyn integracyjny dla osób bezdomnych 100 osób bezdomnych- Policealna Szkoła Województwa Śląskiego im. Matki Teresy z Kalkuty Czeladzi,Caritas Diecezji Sosnowieckiej,Darczyńcy prywatni Przedsiębiorcy;

-Prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych mężczyzn w Dąbrowie Górniczej
i Sosnowcu -około 80 osób.
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Urząd Miasta w Sosnowcu, Caritas Diecezji Sosnowieckiej;

-Prowadzenie Domu dla Bezdomnych
w Będzinie-około 87 osób.
Urząd Miasta w Będzinie, Caritas Diecezji Sosnowieckiej.